Braives ordbok

Här kan du se definitioner av viktiga termer och koncept som används på Braives plattform. Klicka på en bokstav och det ord du är intresserad av så visas en förklaring.

En kalender för att schemalägga olika aktiviteter. Används för att planera in till exempel exponering och/eller olika praktiska övningar.

En tankefälla som innebär att man har ett polariserat tänkande där allt är antingen svart eller vitt. Man kan tänka att "Allt som inte är perfekt är en katastrof" eller "Människor antingen hatar mig eller älskar mig".

En teknik för att stoppa tankar av oro och ältande genom att skjuta upp dem till en specifik tidpunkt på dagen. På så sätt lägger man mindre tid och energi på negativt tänkande.

En meditationsövning som är utformad för att främja helkroppsavslappning. Det finns tre olika versioner av olika längd.

En tankfälla som innebär att man har en negativ inställning till sig själv och föreställningar som kan bidra till att man nedvärderar de egna prestationerna och inte ser alla de positiva saker som ändå finns där.

Att aktiveras till att göra saker som motion, sociala aktiviteter och andra fritidsaktiviteter man mår bra av. Har visat sig förbättra det psykiska välbefinnandet och minska depressiva symptom.

För att testa en persons förutfattade meningar om vad vissa beteenden och situationer leder till. Man skriver då ner sina förväntningar om ett specifikt beteende/situation, man genomför beteendet/går in i situationen, dokumenterar vad som faktiskt hände och jämför det med vad man trodde skulle hända.

De beteenden och strategier som man använder sig av för att hantera utmaningar, stress och andra svårigheter. De kan vara både hjälpsamma och icke hjälpsamma.

Kroppens naturliga rytm för sömn och vakenhet.

Tron om att dina förmågor kan utvecklas och förbättras över tid - ett tankesätt som är positivt vid all form av personlig utveckling.

En tankefälla som handlar om att man drar förhastade och negativa slutsatser om sig själv, och om andra människor och situationer.

En hierarki av 10 obehagliga situationer som arrangeras utefter hur personen upplever situationerna. Tanken är att man gradvis ska exponera sig för situationerna genom att börja med den situationen som är längs ner och sen arbeta sig uppåt i pyramiden.

Variationen i tiden mellan dina hjärtslag (HRV står för engelskans Heart Rate Variablity). Högre HRV är ett tecken på bättre fysiskt och psykiskt välmående. Kan förbättras genom HRV-träning.

Snabb, ytlig andning som orsakas av för mycket syre i blodet till följd av t ex en stressreaktion. Det är inte farligt, men kan vara obehagligt.

En teknik för att hantera konflikter genom att observera situationen och ställa enkla krav utan att döma.

Tron om att alla våra känslor och tankar kan uppfattas av alla i vår omgivning.

Vårt kontinuerliga flöde av tankar, inre bilder och ord.

Tekniker för att höja eller sänka nivån av mental och/eller fysisk aktivering i syfte att hitta den optimala nivån för den situation man befinner sig i.

Ett sätt att träna på att bli mer bekväm med olika kroppsliga reaktioner genom att medvetet trigga igång dem. Används framför allt vid behandling av panikångest och social fobi.

Flera övningar för muskelavslappning som lätt kan genomföras var man än befinner sig.

Kroppens naturliga stressreaktion som är utformad för att säkerställa vår överlevnad.

En övning där man får kartlägga sina fysiska, känslomässiga och kognitiva symptom och utmaningar som man för tillfället tampas med. Generellt så gör man detta i början av ett program.

En tankefälla som speglar hjärnans tendens att föreställa sig kommande tragedier, olyckor eller katastrofer. Det kan göra att man ser risker med nästan allt.

En vanligt tankefälla man ofta använder sig av för att förbättra sin prestation. Men om kraven är för höga med många inslag av "måste", "borde" och "behöver" kan de påverka självkänslan och motivationen negativt.

En mindfulnessövning där personen får rikta sin uppmärksamhet till olika områden i kroppen.

En teknik eller en handling som används i syfte att förbättra sitt välmående genom att man hanterar de tankar och känslor som kan uppkomma till följd av olika utmaningar. Används ofta tillsammans med problemfokuserad coping eller när problemfokuserade strategier inte är möjliga.

En tankefälla som handlar om att man tolkar situationer utifrån fysiska reaktioner och känslor. Till exempel "Den här situationen måste vara farlig eftersom jag känner mig så nervös" eller "Om jag bara kan ta mig härifrån så kommer allt kännas mycket bättre".

En mindfulnessövning som hjälper till att fokusera och rikta uppmärksamheten.

En tankefälla som gör att vi fokuserar på den information som passar med vår inställning och våra föreställningar om saker och ting. En negativ inställning kan till exempel bidra till att man bara fokuserar på saker som kan gå snett.

En tankefälla som relaterar till hur man tolkar olika utmaningar och hur stor ansträngning man uppskattar att det kommer behövas för att lyckas ta sig an dem.

Ett tillstånd av fullt fokus på här och nu utan att döma. Har visat flera positiva effekter på vårt välmående

En modell i fem steg där man lär sig identifiera och hantera symptom och utmaningar. Ligger till grund för strukturen i alla Braives program.

Hjärnans förmåga att anpassa sig och skapa nya kopplingar och nätverk baserat på erfarenheter och nya lärdomar.

Ett verktyg för att analysera tankar, känslor, fysiologiska reaktioner och beteenden i en specifik situation. Används för att identifiera länken mellan dessa fyra områden och olika situationer. Kan användas för att undersöka tidigare situationer eller i relation till en eventuell framtida situation.

En teknik för att stoppa tankar av oro och ältande genom att skjuta upp dem till en specifik tidpunkt på dagen. På så sätt lägger man mindre tid och energi på negativt tänkande.

En tankefälla som handlar om att ta alltför stor skuld och ansvar i händelser som inte nödvändigtvis relaterar till någonting man gjort.

En teknik eller en handling som används i syfte att förbättra sitt välmående genom att man försöker lösa det problem eller den utmaning man står inför.

En avslappningsövning för hela kroppen som används i de flesta av våra program. PMR står för engelskans Progressive Muscle Relaxation.

Förmågan att medvetet rikta sin uppmärksamhet istället för att låta uppmärksamheten omedvetet ledas iväg av din autopilot.

Att kunna stå upp för sig själv och uttrycka sin egna behov.

De olika nätverk av vänner och andra stöttande personer som man har i sin omgivning, uppdelat på dem som kan ge stöd i form av information, praktiskt stöd, känslomässigt stöd eller feedback.

Tron om att alla tydligt kan se ens misstag och brister.

En tankefälla som handlar om att göra antaganden om framtiden som inte nödvändigtvis är sanna. Det handlar ofta om att man är rädd och helst vill undvika vissa saker som väntar i framtiden.

Ett nätverk i hjärnan som är aktivt när vi dagdrömmer och inte fokuserar på någonting speciellt. Vid en depression kan nätverket bli överaktivt vilket gör det svårt att koncentrera sig på grund av repetitiva och negativa tankar.

På englelska heter området Default Mode Network och förskortas ofta DMN.

Tron om att dina förmågor inte går att förändra eller träna upp. Kan leda till brist på motivation och minskat engagemang vid personlig utveckling.

En analogi som beskriver hur mycket stress en person klarar av. Stress fyller på vatten i hinken, medan effektiva stresshanteringsstrategier tömmer ut hinken på vatten.

En mindfulnessövning där personen visualiserar att de lägger sina tankar på löv som svävar ner och flyter iväg på en flod.

Saker man gör (eller inte gör) för att känna sig mer trygg. Långsiktigt så kommer dessa beteenden göra att symptomen på t ex ångest håller i sig.

Då man sovit genom alla sömnstadier från vakenhet till djupsömn och tillbaka igen. En cykel tar ca 1-1,5 timme, vilket betyder att man sover genom flera cykler under en natt med hälsosam sömn.

Rutiner kring sömn som påverkar sömnen positivt.

Kroppens behov av sömn. Byggs upp när vi är aktiva under dagen och avtar medan vi sover.

De felaktiga tankar som kan uppstå då hjärnan automatiskt bearbetar information. Det kan lätt leda till icke hjälpsamma beteenden eftersom de baserats på felaktiga antaganden.

En tankefälla som speglar vår tendens att dra snabba slutsatser om vad andra människor tycker om oss.

En situation som aktiverar eller "triggar igång" en specifik respons. Används ofta vid situationer som triggar personer till att göra fel val eller att falla tillbaka i gamla beteendemönster.

Ljudspår du kan använda för att öva på att hålla fokus och rikta din uppmärksamhet. Det hjälper dig att medvetet kunna kontrollera din uppmärksamhet.

De olika tekniker, strategier och den kunskap klienten besitter som kan förbättra välmåendet. Verktygslådan fylls regelbundet på med nya verktyg under programmets gång.

Att mentalt öva på en specifik teknik eller en rörelse. Medför många av de fördelar som fysisk träning gör.

En enkel andningsövning som ger avslappning och återhämtning.

Att konstant tänka på och grubbla över tidigare misstag eller saker man ångrar.

En tankefälla som handlar om att man drar generella slutsatser om saker som bara hänt en gång. Det kan bidra till negativa tankar om andra, om oss själva eller situationer. Till exempel "Min ansökan fick inget gensvar, så jag kommer aldrig få något jobb".